Sales, marketing & logistics for pharmacy brands

Axone Pharma

Alle rechten voorbehouden

Publicatiedirecteur:

Axone Pharma nv
Boulevard de France, 9 bus A
B - 1420 Braine l'Alleud
BELGIE

Tel.: +32 2 389 97 80       

Huisvesting:

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix - France

www.ovh.fr

Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de site www.axonepharma.be en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. U wordt vriendelijk verzocht deze website niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Axone Pharma nv. Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wij maken u erop attent dat wij dergelijke wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande aankondiging kunnen aanbrengen. Wij verzoeken u derhalve deze voorwaarden opnieuw te bekijken bij uw volgende bezoek aan deze website en na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht.

Afstand van gebruik en genot

Alle gegevens, documenten en afbeeldingen die op deze site gepubliceerd worden zijn exclusief eigendom van Axone Pharma nv. De toestemming om hiervan gebruik te maken wordt verleend op voorwaarde dat het copyrightbericht op alle kopieën is aangebracht, dat de informatie op geen enkele manier wordt gewijzigd en alleen maar voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruikt wordt, en dat alle afbeeldingen op de website uitsluitend met de begeleidende tekst gebruikt worden.

Handelsmerken en auteursrechten

Alle op deze site genoemde handelsmerken zijn eigendom van Axone Pharma nv, tenzij deze nadrukkelijk als rechten van derden kenbaar zijn gemaakt of op andere wijze als zodanig herkenbaar zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van deze merken of overig materiaal is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van de auteursrechten, de wetten inzake merkrechten of andere industriële eigendomsrechten.

Beperkte aansprakelijkheid

Axone Pharma nv heeft de informatie op deze website naar beste kennis en overtuiging en op professionele wijze samengesteld aan de hand van interne en externe bronnen. Wij streven ernaar om deze informatie voortdurend uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website heeft als enig doel Axone Pharma nv en zijn producten en diensten voor te stellen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Noch Axone Pharma nv, noch de derden die betrokken zijn bij de samenstelling, de productie of de transmissie van deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich heeft gebaseerd op informatie die zich op deze website bevindt.

Websites van derden/links

Deze website bevat ook links of verwijzingen naar websites van derden. Het aanbieden van zulke links betekent niet dat Axone Pharma nv instemt met de inhoud ervan. Axone Pharma nv verwerpt elke aansprakelijkheid voor wat betreft de beschikbaarheid of de inhoud van deze websites alsook voor om het even welke vorm van schade of nadeel ontstaan uit het gebruik van diezelfde inhoud. Links naar andere websites worden alleen maar aangeboden voor het gemak van onze bezoekers. Axone Pharma nv kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de kwaliteit van de gegevens die via de links worden aangeboden. De toegang tot deze sites gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Bij het zoeken naar informatie is het hoe dan ook niet wenselijk uw keuze tot de gelinkte websites te beperken.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en geüpdatet door Axone Pharma nv in Braine-l'Alleud, België en is uitsluitend bestemd voor gebruik in België. Axone Pharma nv kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid van de op deze website verstrekte informatie in andere landen of streken. Axone Pharma nv kan evenmin garanderen dat, buiten België, zijn producten en diensten in dezelfde vorm en hetzelfde formaat en onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn. Gebruikers die toegang hebben tot deze site of die gegevens downloaden maar zich niet in België bevinden, dienen zich te houden aan de lokale regelgeving. De verpakking, de afmetingen van de verpakking, de opschriften en de op deze website vermelde productmarkeringen kunnen van land tot land verschillen.